Tervetuloa uudet oppilaat!


 Helsingin Saksalaisessa koulussa voi
 • oppia pienestä pitäen toimimaan luontevasti kansainvälisessä ympäristössä
 • oppia useita vieraita kieliä. Saksan opetuksen lisäksi opiskellaan englantia ja ruotsia tai ranskaa. Ylemmillä luokilla voi opiskella vielä latinaa ja venäjää tai ranskaa. 
 • käyttää kielitaitoaan joka päivä aidoissa tilanteissa saksankielisten opettajien ja koulutovereiden kanssa
 • opiskella sopivan kokoisissa ja turvallisissa opetusryhmissä (keskimäärin 18 – 22 oppilasta) pätevien suomalaisten ja saksalaisten opettajien opastuksella
 • saada tukea opiskeluun erityisopettajalta, kuraattorilta, koulupsykologilta ja opinto-ohjaajalta
 • opiskella viihtyisissä ja ajanmukaisissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa
 • leikkiä välitunneilla hyvin varustetulla koulunpihalla
 • nauttia koulun oman keittiön herkullisesta ruuasta
 • osallistua koulupäivän päätyttyä koulun tiloissa järjestettyyn ohjattuun iltapäivätoimintaan ja kerhoihin
 • harrastaa iltapäivisin musiikkia oman koulun musiikkikoulussa ja mennä mukaan bänditoimintaan
 • suorittaa suomalaisen peruskoulun oppimäärän ja jatkaa ysiluokan jälkeen opintoja oman koulun lukiossa
 • opiskella koulussa, jossa oppilailla on hyvä olla

Luokalle 1b voivat hakeutua lapset, joiden ei tarvitse osata yhtään saksaa. Oppilaat valitaan tälle luokalle soveltuvuuskokeiden perusteella. Kokeet järjestetään helmikuussa.

Saksankielisen esikoulun käyneet ja muut saksan kielen taitoiset lapset voivat pyrkiä 1a/c -luokille. Soveltuvuuskokeet ovat helmikuussa.

Kaikkien peruskoulun 1. luokan oppilaiden pitää täyttää koulunaloitusvuonna vähintään 7 vuotta. Poikkeustapauksissa voidaan oppilaaksi ottaa nuorempikin lapsi. Viimeksi mainitussa tapauksessa vanhempien tulee esittää perusopetuslain 27 §:n mukaiset selvitykset. Rehtori voi joka tapauksessa asettaa vanhemmat hakijat etusijalle oppilaspaikkoja täytettäessä.

Luokille 2a/c – 11a/c voivat hakeutua saksankielisessä maassa koulua käyneet tai muuten saksantaitoiset lapset ja nuoret. Hakea voi milloin tahansa. Valinnasta päättää rehtori.

Koulu on valtionapua saava yksityiskoulu. Lukukausimaksu on 336,50 €.

Oppilasvalinta perusopetukseen

Aufnahme

Saksalaisen linjan (a ja c-luokat) 1. luokan oppilaat valitaan helmikuussa järjestettävän soveltuvuuskokeen perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaan saksan kielen taitoon. Hakijan tulee saavuttaa kokeessa ennalta määritelty vähimmäispistemäärä. Mikäli sen saavuttaneita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan saadun tuloksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Jos viimeiselle oppilaspaikalle tulevia on samalla pistemäärällä useampia, valitaan oppilaaksi ensisijaisesti sisaruslapsi ja sen jälkeen ratkaisee arpa. Jos vähimmäispistemäärän saavuttaneita hakijoita on vähemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja, voidaan oppilaita valita myös vähemmillä pisteillä paremmuusjärjestyksessä.

Suomalais - saksalaisen linjan 1. luokalle valitaan oppilaat helmikuussa järjestettävän soveltuvuuskokeen perusteella. Linjalle hakeutuvien ei tarvitse osata saksaa. Kokeessa arvioidaan hakijan äidinkielellisiä valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoa. Oppilaat valitaan saadun kokonaispistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli viimeiselle oppilaspaikalle tulevia on samalla pistemäärällä useampia, valitaan oppilaaksi ensisijaisesti sisaruslapsi ja sen jälkeen ratkaisee arpa.

Kaikkien peruskoulun 1. luokan oppilaiden pitää täyttää koulunaloitusvuonna vähintään 7 vuotta ja heidän täytyy olla käynyt esikoulu. Poikkeustapauksissa voidaan oppilaaksi ottaa nuorempikin lapsi. Viimeksi mainitussa tapauksessa vanhempien tulee esittää perusopetuslain 27 §:n mukaiset selvitykset. Rehtori voi joka tapauksessa asettaa vanhemmat hakijat etusijalle oppilaspaikkoja täytettäessä.