Oppilashuolto DSHOppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuoltotyö

Oppilaiden hyvästä oppimisesta, hyvinvoinnista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtiva oppilas- ja opiskelijahuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä järjestävät erilliset alakoulun, yläkoulun ja lukion ryhmät. Ne ja opiskeluhuoltotyötä ohjaava, suunnitteleva sekä arvioiva ohjausryhmä toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö tapahtuu asiantuntijaryhmissä, jotka kootaan tapauskohtaisesti. Opiskeluhuoltotyö on kaikkien koulussa työskentelevien yhteistä työtä.

Opiskeluhuollon moniammatillisilla toimijoilla: koulupsykologilla, koulukuraattorilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä on käytössään yhteiset toimitilat koulun omassa opiskeluhuoltokeskuksessa Voimatalossa. Heidän lisäkseen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu opinto-ohjaaja, alakoulun johtaja, yläkoulun ja lukion koordinaattorit sekä suomalainen vararehtori.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoito on kunnan järjestämää palvelua, joka tukee ja seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lääkäri ja terveydenhoitaja suorittavat eri luokka-asteilla määräaikaistarkastuksia, joissa arvioidaan kasvua ja kehitystä sekä kannustetaan nuorta ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Terveydenhoitaja osallistuu koulun terveyskasvatukseen, jonka tärkeitä aihepiirejä ovat:

 • ehkäisevä päihdekasvatus
 • ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus
 • ravinto ja lepo ym.
 • koulukiusaaminen ja sen ehkäisy

Koulukuraattori

Koulukuraattori tukee kouluyhteisön ja oppilaiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia sosiaalityön keinoin. Kuraattorin työ voi olla yksilöllistä tai yhteisöllistä. Yksilöllisessä työssä kuraattori tapaa oppilasta kahden kesken tai yhdessä perheen tai esimerkiksi koulukavereiden kanssa. Tällöin oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja pyritään löytämään yhdessä. Yhteisöllinen työ toteutuu yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa ja kohdistuu koko kouluyhteisöön, luokkaan tai ryhmään. Koulun aikuisten lisäksi huoltajat sekä koulun ulkopuoliset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät tahot ovat kuraattorin tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Välillä voi olla sellainen fiilis, että tarvitsisi jotain tukea tai apua mutta ei oikein tiedä mitä. Omaa mieltä askarruttavat asiat saattavat myös vaihdella. Kuraattorin kanssa keskustelu voi auttaa selvittämään, millaiset asiat voisivat auttaa pulmiisi ja keitä sinulle tärkeitä ihmisiä tarvitaan mukaan.  

Esimerkkejä asioista, joista voit tulla juttelemaan koulukuraattorin kanssa: 

 • Kiusaamiskokemukset tai haasteet kaverisuhteissa
 • Muutokset tai ristiriidat perheessä, kuten vanhempien ero, riidat tai päihteiden käyttö kotona
 • Poissaolot tai muut ongelmat koulunkäynnissä
 • Tunne-elämään liittyvät pulmat, kuten suru, pelot tai yksinäisyys
 • Oman seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin ja ihmissuhteiden pohdinta

Koulupsykologi

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö koulussa. Hänen puoleensa voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

 • Oppilaalla esiintyy keskittymis- tai motivaatiovaikeuksia
 • Oppilaalla on elämäntilanteeseen tai tulevaisuudensuunnitteluun liittyviä huolia
 • Oppilas kokee ahdistuneisuutta tai tuntee itsensä masentuneeksi
 • Oppilaalla on opiskeluun liittyviä huolia tai vaikeuksia
 • Oppilaalla esiintyy nukkumisvaikeuksia
 • Kriisitilanteissa