Oppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukiOppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuoltotyö

Oppilaiden hyvästä oppimisesta, hyvinvoinnista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtiva oppilas- ja opiskelijahuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä järjestävät erilliset alakoulun, yläkoulun ja lukion ryhmät. Ne ja opiskeluhuoltotyötä ohjaava, suunnitteleva sekä arvioiva ohjausryhmä toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö tapahtuu asiantuntijaryhmissä, jotka kootaan tapauskohtaisesti. Opiskeluhuoltotyö on kaikkien koulussa työskentelevien yhteistä työtä.

Opiskeluhuollon moniammatillisilla toimijoilla: koulupsykologilla, koulukuraattorilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä on käytössään yhteiset toimitilat koulun omassa opiskeluhuoltokeskuksessa Voimatalossa. Heidän lisäkseen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu opinto-ohjaaja, alakoulun johtaja, yläkoulun ja lukion koordinaattorit sekä suomalainen vararehtori.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoito on kunnan järjestämää palvelua, joka tukee ja seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lääkäri ja terveydenhoitaja suorittavat eri luokka-asteilla määräaikaistarkastuksia, joissa arvioidaan kasvua ja kehitystä sekä kannustetaan nuorta ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Terveydenhoitaja osallistuu koulun terveyskasvatukseen, jonka tärkeitä aihepiirejä ovat:

 • ehkäisevä päihdekasvatus
 • ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus
 • ravinto ja lepo ym.
 • koulukiusaaminen ja sen ehkäisy

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hänen työnsä on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista.

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, jos on esimerkiksi

 • koulunkäyntivaikeuksia (ongelmia koulutyössä tai kaverisuhteissa)
 • vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
 • henkilökohtaisia ongelmia (yksinäisyyttä, masennusta)
 • kasvatuksellisia ongelmia

Koulupsykologi

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö koulussa. Hänen puoleensa voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

 • Oppilaalla esiintyy keskittymis- tai motivaatiovaikeuksia
 • Oppilaalla on elämäntilanteeseen tai tulevaisuudensuunnitteluun liittyviä huolia
 • Oppilas kokee ahdistuneisuutta tai tuntee itsensä masentuneeksi
 • Oppilaalla on opiskeluun liittyviä huolia tai vaikeuksia
 • Oppilaalla esiintyy nukkumisvaikeuksia
 • Kriisitilanteissa

Oppimisen pedagoginen tuki

Keskeisiä pedagogisia tukimuotoja ovat oppilaalle tarjottava yleinen ja tehostettu tuki. Tärkeimmät tukikeinot ovat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus sekä oppilaalle laadittava oma oppimissuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuvat oppilaan ohella erityisopettaja, luokanvalvoja ja vanhemmat.

Koulussa on suomalainen ja saksalainen laaja-alainen erityisopettaja. Oppilaat työskentelevät erityisopettajan kanssa joko joillakin oppitunneilla, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, jolla on erilaisista syistä johtuvia vaikeuksia opiskelussa. Sen järjestämistä koordinoi tukiopetuksen yhteyshenkilö.

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuollon toiminta on kuvattu tarkemmin Helsingin Saksalaisen koulun peruskoulun opetussuunnitelman yleisessa osassa sekä dokumentissa Tukimahdollisuudet.

Saksan kielen oppimisen tuki alakoulussa

Saksan kielen oppimisen tuki yläkoulussa

Saksantaidon edistäminen koulun ulkopuolella 

Ainetuvat

Saksan ainetupaa pidetään joka toinen viikko kaksoistunnin verran, ja tarkoituksena on yksilöllisten tarpeiden mukaan kerrata ja syventää saksan perustietoja. Tänäkin lukuvuonna 2019 - 20 ainetupa on avoinna 5.– 9.-luokkalaisille ja myös lukion opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan.

 Vaikeudet eri aineissa johtuvat usein siitä, että saksan kielen kanssa on ongelmia. Ainetuvassamme keskitymme varsinkin sanaston harjoittelemiseen ja laajentamiseen. Lisäksi kertaamme ja harjoittelemme kieliopin perusteita (esim. verbien imperfektimuotoja) ja käymme läpi tyypillisiä oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä. Tämä tapahtuu oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan keskusteltuamme ensin kunkin saksanopettajan kanssa.

 Ainetupien tarjonta on ensimmäisiä tukimuotoja, joita oppilaalle tarjotaan ennen tukiopetusta. Ts. joka ei ole osallistunut ainetupaan, ei myöskään saa tukiopetusta. Tämä ei kuitenkaan koske niitä oppilaita, joille aineenopettajat tai erityisopettajat ovat suositelleet nimenomaan tukiopetusta. Saksanopettajat päättävät, ketkä oppilaat osallistuvat ainetupaan, mutta periaatteessa tupa on avoin kaikille siitä kiinnostuneille 5.– 9.-luokkalaisille. Myös lukiolaiset ovat tervetulleita, jos heillä on erityisiä kysymyksiä tai ongelmia. Jos tulijoita on liikaa, kunkin aineen opettajat päättävät, ketkä voivat osallistua. Osallistuminen ainetupaan on sille varatulla aikajaksolla aina sitovaa.

 Ainetuvat alkavat yleensä loman loputtua ja kestävät seuraavaan lomaan saakka.

Tukiopetus Helsingin Saksalaisessa koulussa 

Saksalainen koulu järjestää tarvittaessa oppilailleen tukiopetusta, joka pidetään yleensä kouluajan ulkopuolella. Tukiopetusta antaa joko oppilaan oma opettaja tai koulun järjestämä tukiopettaja. Tukiopetus on oppilaalle maksutonta. Tukiopetus ei ole läksyjen tekemiseen varattua aikaa, lisäharjoittelua kokeeseen tai omien lomien aiheuttamien oppimisaukkojen paikkaamista varten. Aineenopettaja arvioi tukiopetuksen tarpeen oppilaan ja erityisopettajan kanssa.

Tukiopetusta voivat saada esimerkiksi

 • peruskoulun vieraskieliset oppilaat, jotka ovat muuttaneet Suomeen viimeisten kuuden vuoden aikana
 • peruskoulun oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia
 • peruskoulun oppilaat, joilla on jostakin muusta syystä tilapäisen tuen tarvetta jossakin oppiaineessa ja jotka ovat vaarassa saada todistukseen heikon arvosanan (5).

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. Tukiopetuksen tarpeesta ilmoitetaan alta löytyvällä kaavakkeella. Kaavake palautetaan luokanvalvojalle joko postitse tai sähköpostitse. 

Tukiopetus pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaalla on velvollisuus osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen. Tukiopetustunti on oppitunnin mittainen (45min). Tukiopetuksesta ei saa jäädä pois ilmoittamatta siitä etukäteen riittävän ajoissa suoraan tukiopettajalle. Muissa kuin sairaustapauksissa poissaolosta on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä.